DISCLAIMER & PRIVACY VERKLARING

1 | Het onderstaande is van toepassing op de hele website van DURFF. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2 | In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waarin DURFF een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

DURFF: is de bevoegde uitgever van de webpagina;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen;

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

3 | DURFF spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4 | DURFF verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5 | DURFF is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6 | DURFF mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. DURFF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7 | Behoudens deze disclaimer, is DURFF niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8 | Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

9 | DURFF behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan DURFF de toegang tot de website monitoren.

10 | U zal DURFF, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Niets van deze webpagina’s mag worden overgenomen, zonder schriftelijke toestemming van DURFF. Alle rechten voorbehouden.

DURFF gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
DURFF deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
DURFF bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
DURFF houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
DURFF vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
DURFF informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
DURFF informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
DURFF informeert patiënten indien DURFF bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

JADE 240 3316 LJ DORDRECHT

ALLEEN OP AFSPRAAK

× Direct contact via WhatsApp!