Eindelijk op een veilige en professionele wijze die ongewenste tattoo weg laten laseren! Bij ons kan dat al vanaf €25 per sessie! Klik hier voor meer info!

Even voorstellen!

DURFF is een privé Tattoo, Bodypiercing en Laser Tattoo Removal studio in Alblasserdam. Eigenaars zijn Edwin & Rosana; hij zet de tattoos, zij de piercings. Het laseren doen ze beiden, de ene keer doet hij het, de andere keer zij.

Tattoos

Edwin is gespecialiseerd in black & grey fineline tattoos, een stijl die zeer goed geschikt is voor tattoos met veel detail en dunne lijntjes. Hij werkt niet met kleur en zet geen Tribals, Maori en Oldskool tattoos. Daarnaast zet hij geen tattoos in het gezicht, op het hoofd, op vingers (snelle slijtage) en op de hals of keel (wel op de nek). Heb je een wens/idee maar twijfel je of hij het kan/wil zetten, aarzel niet om een vrijblijvend Whatsapp bericht te sturen!

Bodypiercings

Rose zet alleen piercings boven de gordel. Ze doet geen dermals en implants wegens het hoge ontstekingsrisico, genitale piercings (intiem), industrials en earstretchings.

Alleen op afspraak!

We werken alleen op afspraak die we maken via Whatsapp. Doordat we niet gebonden zijn aan vaste openingstijden kan er veel meer tijd worden besteed aan het plaatsen van een tattoo en/of piercing. Een bijkomend voordeel is dat er heel discreet gewerkt kan worden, zonder de storende aanwezigheid van andere mensen. Wel zo’n prettig idee als je een tattoo of piercing laat zetten op een wat intiemere plek!

Kwaliteit, hygiëne en een goede nazorginstructies staan bij ons voorop!

Vanzelfsprekend zijn wij in het bezit van een geldige GGD-vergunning, er wordt dus altijd gewerkt volgens de wettelijke richtlijnen. We maken alleen gebruik van steriel verpakte disposables (wegwerp materialen), alle materialen die wij gebruiken voldoen aan de gestelde eisen.

Alle voorbesprekingen doen wij via Whatsapp; snel, makkelijk en tijdbesparend!

Whatsapp is voor ons ideaal, het communiceert snel en makkelijk! Het scheelt voor beide partijen veel tijd, tijd die wij liever besteden aan het zetten van een prachtige tattoo! Regelmatig krijgen wij de vraag of er bij ons naar tattoo ideeën kan worden gezocht of dat er ter plekke een ontwerp gemaakt kan worden. We hebben een andere werkwijze dan de meeste openbare tattooshops. Eerst willen we weten of je al ideeën en/of voorbeelden hebt. Heb je die nog niet, ga dan eerst op zoek naar plaatjes die je mooi vindt en stuur die vrijblijvend door via Whatsapp +31(0)618502412. Dan kunnen we bepalen of jouw wens binnen onze mogelijkheden ligt, onze specifieke stijl is namelijk niet voor alle type tattoos geschikt.

Altijd een eerlijk antwoord en advies!

We zetten alleen tattoos waar we achter kunnen staan. Meestal gaan we zelf ook op zoek naar geschikte alternatieven als we denken dat jouw idee mooier en beter zou kunnen. We denken graag met je mee, de tattoo staat tenslotte voor de rest van je leven op je lichaam!

Edwin Pennock

Tattoo Artist • Laser Specialist

Rosana Pennock

Body Piercer • Laser Specialist

1 | Definities
In deze AV worden de volgende begrippen gehanteerd. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die opdracht geeft aan DURFF tot het laten aanbrengen van een tattoo of piercing, alsook die door DURFF wordt behandeld of aan wie DURFF en/of producten/diensten levert. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen DURFF en opdrachtgever tot levering van producten en/of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tattoo of piercing.

2 | Toepasselijkheid
Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DURFF en opdrachtgever, waarbij DURFF als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten/diensten optreedt. Van deze AV kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van DURFF worden afgeweken. Alle leveringen van producten/diensten door DURFF worden zonder enige uitzondering geleverd door DURFF en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens DURFF zijn ingeschakeld. De opdrachtgever die een overeenkomst met DURFF aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze onderhavige AV.

3 | Eigen verantwoording en risico
Alle opdrachten van opdrachtgever aan DURFF worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever. Door opdracht te geven aan DURFF tot het aanbrengen van een tattoo of piercing, verklaart opdrachtgever bekend te zijn danwel door DURFF te zijn geïnformeerd m.b.t. alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.

Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens DURFF aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd. Door opdracht te geven aan DURFF tot het aanbrengen van een tattoo of piercing, verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van DURFF of derden in gevaar kan brengen.

Opdrachtgever dient te allen tijde schriftelijk te verklaren dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tattoo of piercing door DURFF te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen. Indien de persoon die door DURFF wenst te worden behandeld jonger is dan 18 jaar, dan vindt de behandeling door DURFF uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder/verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als opdrachtgever. DURFF brengt geen tattoos aan bij personen jonger dan16 jaar en brengt geen piercings aan bij personen jonger dan 14 jaar, ook niet met toestemming van de ouder/verzorger.

DURFF heeft altijd het recht om van opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren t.b.v. de eigen administratie. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft DURFF het recht de opdracht te weigeren.

4 | Aansprakelijkheid
Door opdracht te geven aan DURFF erkent opdrachtgever dat DURFF een inspanningsverbintenis heeft. DURFF zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. DURFF kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. DURFF is niet aansprakelijk voor het niet of onvolledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor directe en indirecte schade die zou kunnen ontstaan a.g.v. een behandeling.

DURFF is na volledige invulling en ondertekening van het toestemming- en tevredenheidsformulier op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor misvattingen welke staan vermeld in dit artikel van de AV. Voor het geval DURFF aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, dan wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat DURFF voor de betreffende levering van producten/ diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, met aftrek van de gemaakte kosten. Ondertekening van de overeenkomst vrijwaart DURFF van elke andere vorm van vervolging. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade (maximaal 4 weken na behandeling) maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede DURFF ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie. DURFF bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5 | Garantie
DURFF gebruikt uitsluitend voorverpakte steriele naalden (disposables) en kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tattookleurstoffen. Opdrachtgever heeft een termijn van 2 maanden na het plaatsen van de tattoo om deze bij te laten werken indien de inkt op één of meerdere gedeeltes niet of onvoldoende heeft gepakt. Indien achteraf blijkt dat een piercing niet geheel recht is geplaatst, dan dient de opdrachtgever dit binnen 24 uur aan DURFF te melden, waarna een afspraak wordt gemaakt om de piercing opnieuw kosteloos te plaatsen.

6 | Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op deze AV, evenals op alle overeenkomsten waarop de AV van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen DURFF en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de AV van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Dordrecht, behoudens indien DURFF als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

7 | Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze AV geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8 | Slotbepaling
Deze AV worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van DURFF en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.